THÙNG CARTON - THÙNG CARTON GIA RẺ

  THÙNG CARTON - THÙNG CARTON GIA RẺ

  THÙNG CARTON - THÙNG CARTON GIA RẺ

  Điều khoản sử dụng

  QUI ĐỊNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEB

  Các qui định sau đây là các qui định và điều kiện có tính chất chung đối với người sử dụng trang web của Bicata 6 (sau đây gọi tắt là “người sử dụng”). Trong các trường hợp người sử dụng đăng ký các sản phẩm/dịch vụ do chúng tôi cung cấp, có thể các điều kiện và chính sách riêng cho các sản phẩm/dịch vụ đó sẽ rất khác nhau, xin tham khảo thêm các điều kiện kèm theo từng sản phẩm/dịch vụ cụ thể đó. Khi người sử dụng thanh toán cho một sản phẩm/dịch vụ trên trang web đồng nghĩa với việc người sử dụng biết rõ và chấp nhận các qui định và điều kiện này cũng như các điều kiện cụ thể của từng sản phẩm/dịch vụ đó. Xin vui lòng đọc kỹ các qui định và điều kiện trước khi người sử dụng chấp nhận sử dụng các sản phẩm/dịch vụ.

  Bằng việc sử dụng hoặc ghé thăm trang web Bicata 6 này (bao gồm tất cả các nội dung hiện có trong tên miền https://bicata6.com/ ), người sử dụng đã chứng tỏ rằng mình chấp nhận các nội dung trong qui định sử dụng này.

  Nếu người sử dụng không đồng ý với qui định sử dụng này của chúng tôi thì xin vui lòng ngừng việc sử dụng trang web này.

  CÁC ĐƯỜNG DẪN LIÊN KẾT

  Trang web Bicata 6 có thể chứa những đường liên kết tới trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi Bicata 6). Bicata 6 không có bất kỳ liên kết với những trang web này, do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về: nội dung, các qui định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Bicata 6 cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của người sử dụng (nếu có) phát sinh từ việc người sử dụng sử dụng các trang web của bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo người sử dụng hãy thận trọng khi rời trang web Bicata 6 và hãy đọc kỹ các qui định chung và qui định riêng của mỗi trang web mà mình ghé thăm.

  TRUY CẬP TRANG WEB

  A. Khi người sử dụng truy cập trang web, Bicata 6 thừa nhận người sử dụng có quyền sử dụng trang web của Bicata 6, với điều kiện như sau:

  (1) Sử dụng trang web Bicata 6 vào mục đích cá nhân, không phải mục đích thương mại;

  (2) Không sao chép, phân tán hoặc sửa lại bất kỳ phần trang web nào mà chưa được sự chấp nhận bằng văn bản của Bicata 6:

  (3) Không phá hoại máy chủ, hệ thống mạng liên kết tới trang web Bicata 6;

  (4) Tuân theo qui định sử dụng này.

  B. Người sử dụng đồng ý không lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ e-mail (thư điện tử) từ trang web, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại mà không được Bicata 6 cho phép.

  C. Bicata 6 có quyền từ chối truy cập của người sử dụng ngay lập tức mà không cần thông báo lý do.

  QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  Các nội dung trên trang web Bicata 6 có thể bao gồm cả các nội dung do người sử dụng đăng tải, trách nhiệm pháp lý thuộc về người đăng tải các thông tin này lên hệ thống. Chính vì vậy, khi người sử dụng đăng một thông tin lên hệ thống thì người sử dụng cần chắc chắn rằng thông tin đó do chính người sử dụng khai thác được hoặc người sử dụng được sự cho phép hợp pháp của tác giả, và thông tin đó không vi phạm vào quyền sở hữu trí tuệ. Người sử dụng không được phép sao chép, phân tán, chuyển nhượng, bán, cấp phép, sửa chữa hoặc khai thác các nội dung của Bicata 6 vào bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý của người có thẩm quyền của Bicata 6. Bicata 6 giữ quyền sở hữu đối với các nội dung chưa rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ trên/hoặc có liên quan tới trang web của chúng tôi. Nếu người sử dụng tải xuống hoặc in một nội dung nào đó (sử dụng vì mục đích cá nhân) người sử dụng phải tuân theo các quy định về bản quyền hoặc các luật về sở hữu trí tuệ liên quan tới nội dung đó. Người sử dụng đồng ý không làm hỏng, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của trang web.

  QUI ĐỊNH VỀ CÁC NỘI DUNG DO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐĂNG TẢI.

  Trang web Bicata 6 luôn tạo điều kiện để người sử dụng đăng tải các thông tin và hình ảnh. Bicata 6 có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung do người sử dụng đăng tải, có quyền chuyển các nội dung đó từ một chương trình của Bicata 6 sang một chương trình khác hoặc tạo thành một phần của trang web.

  A. Người sử dụng sẽ tự chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung mà người sử dụng đăng tải và kết quả (hậu quả) của việc đưa chúng lên trang web của Bicata 6. Do đó người sử dụng đảm bảo rằng nội dung đăng tải không vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người sử dụng cam kết rằng:

  (1) người sử dụng sở hữu hoặc có thẩm quyền cần thiết để cho phép Bicata 6 sử dụng tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với hoặc liên quan tới tất cả các nội dung mà người sử dụng đăng tải;

  (2) người sử dụng có sự đồng ý hoặc cho phép bằng văn bản của từng người xuất hiện trong nội dung đăng tải của người sử dụng; về việc sử dụng tên tuổi hoặc các thông tin tương tự như đã được cảnh báo bởi trang web và được nêu ra trong qui định sử dụng này.

  B. Người sử dụng giữ tất cả các quyền sở hữu đối với các nội dung đăng tải của người sử dụng. Tuy nhiên, bằng việc đăng các nội dung này lên website của Bicata 6, người sử dụng chuyển quyền này cho Bicata 6. Khi đó Bicata 6 sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dung này; có thể sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa, cắt ngắn, chia nhỏ, và sử dụng một phần hoặc toàn bộ thông tin cho công việc biên tập, đưa lên trang web hoặc vào những mục đích kinh doanh khác của Bicata 6 như đăng tải trên trang web của các bên thứ ba và thực hiện các sửa đổi có liên quan.

  C. Người sử dụng cũng cho phép những người sử dụng trang web Bicata 6 quyền sử dụng (không giới hạn) việc; chỉnh sửa lại, phân tán, phổ biến nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

  D. Người sử dụng đồng ý rằng người sử dụng sẽ không:

  (1) đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ phi người sử dụng là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên trang web của Bicata 6 và chuyển nhượng cho Bicata 6 tất cả các quyền sở hữu như đã nêu;

  (2) đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới Bicata 6 hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

  (3) đưa các thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt nam;

  (4) đăng những thông tin sai sự thật về bản thân.

  Bicata 6 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.

  E. Người sử dụng hiểu rằng khi sử dụng trang web Bicata 6 , người sử dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau.

  Bicata 6 không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà người sử dụng trang web đăng tải.

  Khi truy cập trang web của Bicata 6 có thể người sử dụng sẽ thấy một vài thông tin nào đó do người sử dụng khác đăng tải là không đúng sự thật hoặc có thể gây phản cảm và người sử dụng đồng ý thôi không sử dụng dịch vụ, và do vậy người sử dụng cũng cam kết không có những hành động chống lại Bicata 6, các chi nhánh, nhân viên, hoặc các trung tâm, tổ chức của Bicata 6 về tất cả các vấn đề có liên quan tới việc sử dụng trang web của người sử dụng.

  BẢN QUYỀN VÀ NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG

  Bicata 6 tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu người sử dụng cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. Bicata 6 không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Bicata 6 sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước.

  Nếu người sử dụng chắc chắn rằng một nội dung nào đó của người sử dụng bị sao chép vi phạm với những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho Bicata 6 những thông tin sau:

  (1) Thông báo từ phía người sử dụng, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.

  (2) Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng với nội dung mà người sử dụng cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.

  (3) Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).

  (4) Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của người sử dụng.

  (5) Một bản cam kết của người sử dụng trước pháp luật rằng những thông tin người sử dụng đưa ra là hoàn toàn chính xác và người sử dụng là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.

  Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin người sử dụng vui lòng liên hệ với Bicata 6 theo địa chỉ của chúng tôi.

  Xin hãy chú ý rằng: bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý trước pháp luật.

  TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

  Người sử dụng hiểu rõ và đồng ý rằng:

  Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên người sử dụng sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với Bicata 6 từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web ngoại trừ thông tin về các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi đang kinh doanh. Bicata 6 chỉ chịu trách nhiệm đối với các thông tin về các sản phẩm/dịch vụ mà chúng tôi đang kinh doanh như các bảng giá sản phẩm/dịch vụ được chúng tôi đăng tải trên trang web. Ngoài ra Bicata 6 không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung khác trên trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

  (1) lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web;

  (2) sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web;

  (3) bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó;

  (4) bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

  (5) bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.

  Chúng tôi không cam kết, hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo, chào bán bởi một bên thứ ba thông qua trang web của Bicata 6, Bicata 6 cũng sẽ không tham gia và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra các giao dịch giữa người sử dụng và bên thứ ba cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

  LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

  Bicata 6 sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

  (1) nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó);

  (2) những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web;

  (3) việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó;

  (4) bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi;

  (5) bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

  (6) lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc người sử dụng sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

  Đặc biệt, người sử dụng công nhận rằng Bicata 6 sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.

  CAM KẾT CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

  Người sử dụng cam kết KHÔNG khiếu nại Bicata 6 (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

  (1) việc người sử dụng sử dụng trang web;

  (2) do người sử dụng vi phạm các điều khoản này;

  (3) do vi phạm các qui định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải;

  (4) do người sử dụng vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân; hoặc

  (5) khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung người sử dụng đăng tải gây ra.

  TRÁCH NHIỆM CHẤP NHẬN NHỮNG QUI ĐỊNH SỬ DỤNG NÀY.

  Người sử dụng xác nhận rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm được quy định trong các mục trên là sự phân bổ công bằng và hợp lý về các rủi ro và lợi ích của thỏa thuận giữa người sử dụng và chúng tôi, sau khi đã xem xét tới tất cả các yếu tố có liên quan, người sử dụng đồng ý rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm này sẽ có thể được thực hiện trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép.

  Người sử dụng cũng xác nhận rằng người sử dụng /hoặc người sử dụng trên 18 tuổi /hoặc được sự đồng ý của cha, mẹ /hoặc người giám hộ để thừa nhận và cam kết thực hiện các qui định sử dụng này khi truy cập trang web Bicata 6. Trong bất kỳ trường hợp nào khác, người sử dụng phải xác nhận rằng người sử dụng đã trên 15 tuổi. Trang web Bicata 6 được xây dựng không dự định dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu người sử dụng nhỏ hơn 16 tuổi, xin vui lòng không sử dụng trang web Bicata 6.

  NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  Người sử dụng đồng ý rằng:

  (1) trang web Bicata 6 có trụ sở chính tại Việt Nam;

  (2) do vậy những điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bất kỳ khiếu kiện hoặc vấn đề pháp lý phát sinh giữa người sử dụng và Bicata 6 do việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết theo luật Việt Nam, tại tòa án Việt Nam.

  Các qui định sử dụng này và bất kỳ các văn bản khác của Bicata 6 được qui định trên trang web, sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa người sử dụng và Bicata 6 liên quan tới trang web. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra trong các qui định sử dụng này. Bicata 6 có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung qui định sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và người sử dụng trang web phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung này thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc người sử dụng tiếp tục sử dụng trang web và các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi chúng tôi bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng người sử dụng đã đọc và chấp nhận với những sự sửa đổi đó.

  Người sử dụng và Bicata 6 thoả thuận rằng: bất cứ vấn đề nào là nguyên nhân gây ra việc kiện tụng phát sinh từ hoặc liên quan tới trang web của Bicata 6 phải được bắt đầu trong khoảng thời gian 1 (một) năm tính từ khi nguyên nhân của việc kiện tụng đó xảy ra. Ngoài thời gian đó, Bicata 6 có quyền từ chối tham gia giải quyết vấn đề đó.

  Chúng tôi sẽ cập nhật những nội dung trong các qui định và điều kiện này một cách định kỳ, người sử dụng có thể nhận biết được điều này qua thông tin về “ngày cập nhật” ở dưới đây. Xin vui lòng thường xuyên theo dõi trang qui định này của chúng tôi để nhận biết được sự thay đổi này.

   
  Chia sẻ:
  Tin liên quan
  CÔNG TY TNHH BICATA 6 CÔNG TY TNHH BICATA 6 CÔNG TY TNHH BICATA 6 CÔNG TY TNHH BICATA 6 CÔNG TY TNHH BICATA 6 CÔNG TY TNHH BICATA 6 CÔNG TY TNHH BICATA 6 CÔNG TY TNHH BICATA 6
  2018 Copyright © CÔNG TY TNHH BICATA 6. Web Design by Nina.vn
  Đang online: 9   |   Tổng truy cập: 492987